STATUT UDRUGE

Na temelju Zakona o udruženjima i fondacijama (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 45/02) na osnivačkoj Skupštini Udruge građana za zaštitu čovjeka od ugriza pasa-lutalica, u Zenici, donijeta je Odluka o osnivanju Udruge građana za zaštitu čovjeka od ugriza pasa-lutalica, Zenica.

 

UDRUGA GRAĐANA ZA ZAŠTITU ČOVJEKA

OD UGRIZA PASA - LUTALICA

U ZENICI 

 

 ZENICA, 28.10.2011.

Na temelju Zakona o udruženjima i fondacijama (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 45/02) na prvoj sjednici osnivačke Skupštine Udruge građana za zaštitu čovjeka od ugriza pasa, Zenica, održane 28.10.2011. u Zenici , donosi:

 

S T A T U T

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruge građana za zaštitu čovjeka od ugriza pasa,u  Zenici, nepolitična je i nevladina organizacija više fizičkih i pravnih lica, dragovoljno povezanih zbog pomoći građanima da slobodno hodaju svojim gradom, bez straha od napada pasa-lutalica.

Temeljna svrha osnivanja nije stjecanje dobiti,no zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u Bosni i Hercegovini, sukladno Zakonu , Ustavu . Naš volonterski rad skroman je doprinos svim žrtvama ugriza pasa-lutalica.

Članak 2.

Naziv udruge je Udruge građana za zaštitu čovjeka od ugriza pasa, u Zenici (u daljem tekstu Stop ugrizu).

Članak 3.

Sjedište udruge Stop ugrizu je u Zenici.

Adresa udruge Stop ugrizu je Čajdraš 72.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Pečat udruge je okrugao s natpisom uz ivicu pečata STOP UGRIZU,ZENICA. Službena boja pečata je plava. Promjer pečata je 2 cm.

 

II. SVRHA UDRUGE STOP UGRIZU 

Članak 4.

Glavna djelatnost i svrha udruge Stop ugrizu je:

-         zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u Bosni i Hercegovini, sukladno Zakonu, Ustavu  i  Konvenciji o pravima djece, kroz pomoć građanima da se (bez straha od napada pasa-lutalica) kreću svojim gradom, kao i djeci da se sigurno i slobodno igraju na svojim igralištima;

 Članak 5.

Svrha udruge Stop ugrizu ostvaruje se na način:

-Svojim formiranjem želimo iskazati strah i nezadovoljstvo stanjem u gradu glede nekontrolirane slobode kretanja čopora pasa (bez ičijeg nadzora) i prebacivanja odgovornosti s jedne na drugu instituciju;

-Raditi na prevenciji slučaja: poticati ispravno postupanje prema psima, radi osobne sigurnosti;

-Informirati građane o brojnosti ugriza u Zenici, o mjerama zaštite i o postupcima koji slijede nakon ugriza;

-Vršiti pritisak na veterinarsku stanicu i vlasti koji su po Zakonu bili dužni izgraditi azil za pse-lutalice još u veljači 2010., da se azil izgradi što prije;

-Peticijom pokušati napraviti neke izmjene i dopune u Zakonu, koji bi riješili problem ''premalog kapaciteta'' prihvatilišta za pse;

-Vratiti zeničkim mališanima njihova igrališta, koja su trenutno zauzeli psi-lutalice, te majkama (očevima) iste djece – dostojanstvo,bezbrižnost i sigurnost. Izboriti se za ograđivanje nekog od dječijih parkova, u svrhu odvajanja pasa-lutalica od građana, te sigurne vožnje bicikala, invalidskih ili dječijih kolica i bezbrižne dječje igre unutar te ograde;

- Sudjelovanje u izradi projekata koji bi pomogli svim građanima Zenice da se osjećaju sigurno i bez straha od napada pasa-lutalica, što je od opće važnosti za širu društvenu zajednicu

-Osuditi pokušaj ulaska u EU ovim Zakonom o zaštiti životinja preko ljudskih žrtava;

-Surađivati i s nevladinim organizacijama i drugim udrugama sličnog mišljenja ili karaktera, koji se također bave zaštitom prava ljudi ili rješavanjem problema nekontroliranog razmnožavanja i agresivnog ponašanja pasa-lutalica u gradu (Udrugom mladih veterinara ''Zenica spas'', Uduženjem PODP, Udruženjem ''Šapa'')

- Suradnja s lokalnim vlastima i institucijama: ZE-DO Kantonom, Općinom Zenica, Policijskom upravom, Dječijim dispanzerom, Veterinarskom stanicom...

 

III. ČLANSTVO – STJECANJE/GUBITAK ČLANSTVA

Članak 6.

Članom udruge postaje se:

a)      Prihvaćanjem Statuta i drugih normativnih akata udruge Stop ugrizu

b)      Potpisivanjem pristupnice

 

Maloljetna lica mogu sudjelovati kao članovi u radu udruge Stop ugrizu, bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Članovi udruge Stop ugrizu mogu biti:

a)      aktivni

b)      pomažući

c)      počasni

Članak 8.

Članovi udruge Stop ugrizu mogu biti svi koji na temelju pristupnice budu primljeni u članstvo:

-         roditelji ugrižene djece

-         ugrižene punoljetne osobe

-         stručne osobe koje nude psihološku, zdravstvenu i pravnu pomoć

-         simpatizeri

-         druga fizičke i pravne osobe koje dragovoljno žele pomoći u radu

-         počasni članovi

Počasni članovi su građani koje Skupština ove udruge izabere zbog svojih posebnih zasluga za rad i razvoj udruge Stop ugrizu.                                                                                                                                   

Članak 9.

Temeljna prava i dužnosti članova udruge Stop ugrizu su:

-         sudjeluje u radu i odlučivanju, na bazi volonterstva

-         biraju i bivaju izabrani (ukoliko su punoljetne osobe)

Članak 10.

Članstvo u udruzi Stop ugrizu prestaje:

-dragovoljnim istupanjem

-isključivanjem po odluci Skupštine

-prestankom rada ove udruge

 

U slučaju prestanka rada udruge Stop ugrizu imovina se dijeli samo članovima koji su pretrpjeli napad, tj.ugriz psa, a koji imaju adekvatnu dokumentaciju kao dokaz.

Članak 11.

Punodobni članovima je ostavljeno na volju plaćati za sebe iznos članarine.

Malodobni članovi su oslobođeni plaćanja članarine, osim ukoliko oni žele platiti.

 

IV. TIJELA UDRUGE STOP UGRIZU

Članak 12.

 

Tijela udruge Stop ugrizu su: 

1.Skupština

2.Upravni odbor

3.Nadzorni odbor 

Tijela vrše svoju djelatnost volonterski. Po potrebi, nastali troškovi mogu biti nadoknađeni sredstvima udruge Stop ugrizu, uz suglasnost osnivača udruge.

 

1. SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviši organ udruge Stop ugrizu, sa mandatom od dvije godine.

Radom osnivačke Skupštine udruge Stop ugrizu rukovodi Radno predsjedništvo. Radno predsjedništvo između svojih članova bira predsjedavajućeg Osnivačke Skupštine, koji je ujedno i Predsjednik Skupštine. Skupština radi u redovitim i izvanrednim sjednicama. Redovita Skupština se održava svake godine, a izvanredna po potrebi.

Članak 14.

Skupština donosi odluke većinom glasova svojih članova, a glasovanje je javno – dizanjem ruke.                                                                                               

Članak 15.

Izvanredna Skupština se saziva na zahtjev Upravnog ili Nadzornog  mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.odbora ili na inicijativu najmanje 20 punopravnih članova udruge Stop ugrizu.

Izvanredna sjednica mora biti održana najkasnije mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva. Izvanredna sjednica odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

 

                                                            Članak 16.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

-         donosi i utvrđuje nove smjernice za razvoj udruge Stop ugrizu

-         donosi Statut, njegove izmjene i dopune kao i druge normativne akte

-         razmatra izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora

-         bira i rješava Upravni i Nadzorni odbor

-         usvaja završni račun i financijski plan Udruge

-         rješava molbe i žalbe u drugom stupnju

-         vrši i druge poslove koji proizilaze iz ovog Statuta

 

2. NADZORNI ODBOR

 Članak 17

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koje bira skupština.

Mandat članova traje dvije godine.

Prvu sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora. Članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika Nadzornog odbora iz svojih redova.

 

 Članak 18.

Zadatak članova Nadzornog odbora je praćenje rada udruge Stop ugrizu, kontrola zakonitosti i nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem.

 

3. UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor čini 5 članova.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članovi Upravnog odbora po službenoj dužnosti su: 

a) Diplomirani pedagozi

b) Diplomirani veterinari

c) Diplomirani pravnici  

Upravni odbor se sastaje jedanput mjesečno, a po potrebi i više puta.

Članak 20.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove: 

- bira se na Skupštini iz redova članstva.

- sprovodi odluke i zaključke Skupštine i brine se o njihovoj realizaciji.

- predlaže Skupštini donošenje izmjena i dopuna Statuta.

- donosi Poslovnik rada Skupštine

- bira tajnika i rizničara.

- odlučuje o prijamu novih članova u udrugu.

- utvrđuje financijski plan i program udruge Stop ugrizu.

- surađuje s vlastima, zdravstvenim i dr. organizacijama od javnog društvenog interesa

- pokreće i koordinira mobilni i stručni tim u slučaju hitnih intervencija

- obavlja i druge poslove koji su ovim statutom i odlukama Skupštine stavljeni u nadležnost Upravnog odbora

Članak 21.

Mandat Upravnog odbora traje 2 godine uz mogućnost produženja mandata

Mandat Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora traje 2 godine uz mogućnost produženja mandata.

 

3.1. PREDSJEDNIK/ICA UPRAVNOG ODBORA 

Članak 22.

Predsjednik/ predsjednica Upravnog odbora: 

- saziva sjednice Upravnog odbora

- predstavlja i zastupa udrugu Stop ugrizu pred državnim i drugim organizacijama i ostalim fizičkim i pravnim licima.

- potpisuje ugovore i druge dokumente koje zaključuje udruga Stop ugrizu

- u cilju zaštite zakonitosti, predsjednik je dužan zaustaviti svaku nezakonitu ili suprotnu Statutu odluku Upravnog odbora

- odgovoran-na je za pečat udruge Stop ugrizu

Članak 23.

U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik ili Tajnik kojeg ili Predsjednik ili Upravni odbor ovlasti.

 

3.2. DOPREDSJEDNIK/ICA UPRAVNOG ODBORA

 

Članak 24.

Uloga Dopredsjednika/ dopredsjednice Upravnog odbora identična je funkcijama Predsjednika Upravnog odbora udruge Stop ugrizu, prema članku 22. i 23. ovog Statuta. Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru. Dopredsjednikova služba kreće na snagu onog dana kad Predsjednik, radi privatnih ili poslovnih razloga, nije nazočan sjednici Upravnog odbora.

 

3.3. TAJNIK UPRAVNOG ODBORA

 

Članak 25.

Tajnik ima sljedeće funkcije:

 

- vodi administraciju, evidenciju članstva i statistiku udruge Stop ugrizu

- zastupnik je ove udruge i u medijima 

Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru. 

 

3.4. RIZNIČAR/KA UDRUGE ''STOP UGRIZU''

Članak 26.

Funkcija rizničara je:

-         voditi blagajničko poslovanje

-         vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini ove udruge

-          vršiti isplate po nalogu naredbodavaca

 

Članak 27.

Pošto je imenovan od strane Upravnog odbora, za svoj rad rizničar je i odgovoran  striktno njemu. Osim Predsjednika Upravnog odbora, kao nalogodavca, potpisivanje financijskih dokumenata može vršiti i druga osoba koja je ovlaštena odlukom Upravnog odbora. U ovom slučaju, to je Tajnik ove udruge.

3.5. KOORDINATOR / ICA TIMOVA  UDRUGE ''STOP UGRIZU''

 

Članak 28.

Poslovi koordinatora-ice se odnose na:

- sazivanje i koordiniranje Stručnog tima, koji se sastoji od liječnika,psihologa,pedagoga

- sazivanje i koordiniranje Mobilnim timom , koji se sastoji od distributera propagandnog materijala, terenskih nadzornika, spoljnjih suradnika.

- osposobljavanje Info-centra ove udruge

 Članak 29.

Za svoj rad koordinator/ica odgovoran-na je Upravnom odboru.

Stručni tim, Mobilni tim i Info-centar odgovoran je Koordinatoru timova.

Članak 30.

Za kršenje odredaba, pravila i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te druge pogreške koje ugrožavaju rad i ugled ove udruge, i nisu sukladni normama društvena ponašanja, članu udruge Stop ugrizu može biti izrečena:

- usmena ili pismena opomena

- isključenje iz ove udruge 

 V. IMOVINA I PRIHODI

Članak 31. 

O pokretnoj i nepokretnoj imovini vodi se propisana evidencija. Evidenciju iz prethodnog stava vodi rizničar.

Članak 32.

Prihodi udruge Stop ugrizu su: 

-         svojevrsne donacije

-         dragovoljna članarina

-         sponzorski ili donatorski ugovori

-         ostali prihodi

 

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE ''STOP UGRIZU''

Članak 33.

Udruga Stop ugrizu prestaje s radom:

 

-         na temelju odluke Skupštine

-         ako tijekom jedne godine ne održi redovitu godišnju Skupštinu

-         ako u roku od 6 mjeseci po isteku mandata ne sazove konstituirajuću sjednicu

-         na temelju pravomoćnog rješenja

 

U slučaju prestanka rada udruge Stop ugrizu imovina se dijeli samo onim članovima koji su pretrpjeli napad, tj.ugriz psa, a koji imaju priloženu dokumentaciju kao dokaz. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 34. 

Izmjene i dopune Statuta donose se po postupku za njegovo donošenje. 

Članak 35.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3 / 2011. godine                                                                          Predsjednik Skupštine

U Zenici , 28.10.2011.godine

fbstranica

su channel yt

sponzori

Copyright © 2012 - 2013 STOP UGRIZU.