PRAVA ČOVJEKA

 Pozivamo se na:

A. Europsku konvenciju+ Konvenciju o pravima djeteta iz 1989.:

  1. Pravo na život
  2. Prava osobe da ne bude podvrgnuta mučenju ili nehumanom i ponižavajućem postupanju
  3. Pravo na slobodu i sigurnost osobe
  4. Pravo na slobodu izražavanja, mirnog okupljanja i udruživanja
  5. Pravo na slobodu kretanja

   Toliko je žalbi uloženo instituciji Obdusmena za ljudska prava ili Domu za ljudska prava, da ispadne da su svakom 3.-em građaninu uskraćena temeljna ljudska prava!

B. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi:

Član 3. - Principi:

(1) Zaštita i spašavanje je od posebnog javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu

(2) Sva fizička i pravna lica u BiH dužna su provoditi ličnu i uzajamnu zaštitu, pružati pomoć i spašavati ljudske živote, na temelju lične svijesti, savjesti, relevantnih propisa i u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima, te obavještavati stanovništvo o eventualnim opasnostima!

fbstranica

su channel yt

sponzori

Copyright © 2012 - 2013 STOP UGRIZU.